29 Mayıs 2017 Pazartesi

RAMAZAN AY'I İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

 İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah"tan başka ilah olmadığına ve Muhammed"in O"nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe"ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. (Tirmizi, İman 3, (2612))

Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. (Buhari, Savm, 2)

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur
(Müslim, Sıyam 2, (1079))

Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH’ın hiçbir ihtiyacı yoktur. [Buhari, Savm, 8.]

Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz!  (Et-tergib ve'Terhib, 2:83)

 Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile onu terk et­meyiniz. Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder. (Müsned, 3:44)


 Oruç tutun. Şüphesiz oruç Cehennem ateşine ve: dünyanın kötü­lük ve musibetlerine karşı kalkandır. (Cami'üs Sağir,4:212 )

"Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin.[Buhari, Savm, 9]

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar
(Tirmizi, Cihad 3, (1624))

Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez
(Buhari, Savm 29)

 Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir
(Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)


Resulullah (sav)'a :" Kadir gecesi (Ramazan'ın neresinde?) diye sorulmuştu. O da, Ramazanın tamamında." diye cevap verdi. [Ebu Davud, Salat, 324, ( 1387). ]

"Şurası muhakkak ki, Oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır" (Beyhaki)


 Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün Ben yanında zikredildigim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!
(Tirmizi, Daavat 110, (3539))

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir
(Müslim, Sıyam 171)

Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş sene Cehennem ateşinden uzaklaştırır. [Camiüs Sağir]

 Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz
(Tirmizi, Savm 82, (807);

Ramazanda Allah'i zikreden magfiret olunur. Ve o ayda Allah'dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. [Ramuz El Hadis / Hz. Cābir (r.a)]

Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.. (Müslim, Müsafirin, 174)

"Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur." [Nesai]

 "Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur." [Kütüb-i Sitte, 3082]


"Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır." [Deylemi]

 Kadir gecesini, Ramazan'ın son onunda arayın. (Buhârî, Leyletü'l–kadr 3)

"Oruç sabrın yarısıdır."(İbn Mâce, Sıyâm 44)

Oruç, kişi onu günahlarla delmedikçe, bir kalkandır.[Camiu’s-Sağir]

Ramazan'da orucunu tutup da Şevval'den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. (Müslim,Sıyam, 203)

 Oruçlarda riya yoktur. Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: "O Benim içindir. Onun mükafatını bizzat Beni veririm. (Çünkü) Oruçlu yemesini, içmesini Benim için bırakır." [Buhari/ Ebu Hureyre (r.a.)]


28 Mayıs 2017 Pazar

AMENTU DUASI

 Okunuşu

Âmentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî vel yevmil âhiri ve bil gaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ velbasü ba'del mevti haggun. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûluhû.

Amentu Duasının Anlamı

Allahü Teâlâ'nın varlığına ve birliğine inandım. Allahü Teâlâ'nın meleklerine inandım; Allahü Teâlâ'nın kitaplarına inandım. Allahü Teâlâ'nın gönderdiği Peygamberlerine inandım. Âhiret gününe inandım. Kader, hayır, şer her şeyin Allah'ın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra tekrar dirilmek haktır. Şehâdet ederim ki Allah'tan başka hiç bir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki Muhammed (aleyhisselâm) Allah'ın kulu ve elçisidir.


24 Mayıs 2017 ÇarşambaZilhicce Ayı

Kurban bayramının içinde olduğu aya zilhicce ayı denir, hicri-kamerî ayların 12'ncisidir. Her senenin Kurban Bayramından önceki ilk dokuz günü ve Kurban bayramı günü olmak üzere tam "on gün" "leyâli-i aşere" yani on mübarek gecedir. Onuncu gün Kurban Bayramı'nın ilk günüdür.

Zilhicce ayının ilk 10 günü neden önemli .Bu akşam idrâk edeceğimiz kamerî ayların 12'ncisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esâsından biri olan hac farîzasının îfâ edildiği umûmî af ayıdır. Arafât'a çıkıldığı Allâh için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır.

Zilhiccenin birinci on gecesi "leyâli-i aşere" yani 10 mübarek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için istiğfâr, salevât-ı şerîfe, diğer duâlar ve tesbîh namazına devamda hayır vardır.

ZİLHİCCE AYI'NDA YAPILACAK İBADETLER

Hacca gidemeyen mü'minlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazîlettir. O bakımdan Kurban bayramından evvel dokuz gün oruç tutmalı, 10. günü kurban kesilinceye kadar bir şey yemeyip kurban etinden yemelidir. Bu mendubdur. Hiç olmazsa 8'inci gün ile beraber, 9'uncu günü (Arefe günü) oruçlu olmak lâzımdır.

Arefe günü sabah namazından bayramın 4'üncü günü ikindi namazına kadar, bütün farz namazların arkasından Teşrîk tekbîri (Allâhü Ekber Allâhü Ekber, Lâ ilâhe ilallâhü vallâhü ekber, Allâhü Ekber ve lillâhil-hamd) okumak kadın-erkek her mükellef Müslümana vâciptir.
Zilhiccenin ilk on gününde neler yapılır?Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

10 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'l-Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."

10 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.
Zilhicce ayını nasıl değerlendirmek gerekir?Zilhicce ayı oruç tutma günlerinden birisidir Senedeki faziletli günler. Ramazan ayından sonra, Arefe günü, Aşûre günü, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on günleridir. Haram aylarının tamamı, oruç tutma günleridir. Bunlar faziletli günlerdir. Bu kıymetli ay ibadetle değerlendirilmelidir "Allah'ın katında, Zilhicce ayının (ilk) on günlerinden daha kıymetli günler yoktur, O günlerde Allah-ü Teala'ya çok ibadet ediniz!" Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;


22 Mayıs 2017 Pazartesi

TEKVİR SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

İzeşşemsu kuvviret.

Ve izennucumunkederet.

 Ve izelcibalu suyyiret.

Ve izel’işaru ‘uttılet.

Ve izelvuhuşu huşiret.

Ve izelbiharu succiret.

Ve izennufusu zuvvicet.

Ve izelmev’udetu suilet.

Bieyyi zenbin kutilet.

Ve izessuhufu nuşiret.

 Veizessema’u kuşitat.

Ve izelcahıymu su”ıret.

 Ve izelcennetu uzlifet.

Alimet nefsun ma ahdaret.

 Fela uksimu bilhunnesi.

Elcevarilkunnesi.

Velleyli iza ‘as’ase.

Vessubhı iza teneffese.

İnnehu lekaluresulin keriymin.

 Ziy kuvvetin ‘ınde ziyl’arşi mekiynin.

 Muta’ın semme emiynin.

Ve ma sahıbukum bimecnunin

Ve lekad reahu bil’ufukılmubiyni.

Ve ma huve ‘alelğaybi bidaniynin.

 Ve ma huvebikavli şeytanin reciymin

Feeyne tezhebune

 İn huve illa zikrun lil’alemiyne.

 Limen şae minkum en yestekıyme

Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul’alemiyne


ANLAMI

Güneş katlanıp dürüldüğünde,
Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,
Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde,
 Gebe develer salıverildiğinde,
Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,
Denizler kaynatıldığında,
 Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,
 Diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda,
“Hangi günah sebebiyle öldürüldü?diye.
(Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,
Gökyüzü sıyrılıp alındığında,
Cehennem tutuşturulduğunda,
 Ve cennet yaklaştırıldığında,
Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.
Şimdi yemin ederim o sinenlere ,
O akıp akıp yuvasına gidenlere,
Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun,
Ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki,
 O (Kur’an), şüphesiz değerli,bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.
O elçi güçlü, Arş’ın sahibi (Allah’ın) katında çok itibarlıdır.
O orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir.
 Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir.
Andolsun ki, onu (Cebrail’i) apaçık ufukta görmüştür.
O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.
 O lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir.
 Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
O, herkes için, bir öğüttür,
Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.
Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
19 Mayıs 2017 Cuma

HZ. YUNUS BALIĞIN KARNINDA YAPTIĞI DUA

Yunus aleyhisselam, Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü minezzâlimîn(Senden başka

hiçbir ilâh yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Gerçekten ben haksızlık edenlerden oldum.” (Enbiya sûresi 87)” duasına devam etti. Bu duası ve tesbihi onun

kurtuluşuna sebep oldu. Balığın karnında üç, yedi veya kırk gün kaldıktan sonra kurtuluşa erdi. Yunus aleyhisselam balığın karnından Muharrem ayının onuncu (Aşûre) günü çıktı.

15 Mayıs 2017 Pazartesi

Lâ TAHZEN -(Üzülme )

Lâ TAHZEN! İNNALLÂHE MEASSABİRİN..

ANLAMI:
Üzülme ALLAH sabredenlerle beraberdir

Lâ TAHZEN! İNNALLÂHE MEANA

ANLAMI
Üzülme ALLAH bizimle beraberdir.

13 Mayıs 2017 Cumartesi

ŞİRKTEN KORUNMAK İÇİN DUA

Bu dua sabah akşam okunulması gerkeiyor

Okunuşu: "Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi."

Anlamı: "Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin."  (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)


BORÇ ÖDEME DUASI

Ebû Said El-Hudrî’den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, şöyle demişdir:

“Bir gün, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescide girdi. Bir de orada Ebû Umâme adında ensardan bir adam bulunuyordu. Peygamber Efendimiz  ona:
“Ey Ebû Umâme! Böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyor görmekteyim, nedir bu halin” dedi. Ebû Umâme:
Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya Rasûlallah!…deyince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:
Sana bir takım sözler öğreteyim mi ki, onları söylediğin zaman, Allah senin üzüntünü gidersin ve senden borcunu ödesin? Ben; ‘evet (öğret) ya Rasûlallah’ dedim. Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “Sabahladığın ve akşamladığın vakitlerde şunları söyle:


Okunuşu:

“Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel kesborçeli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli.”Manası:

“Allah’ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım.”


12 Mayıs 2017 Cuma

   
         

 
        İSMİ AZAM DUASI

Allahü hüve melikün semiiun kaadirun keriimün haliimün Ladııfün aliimün müıınün

saadıkun

Faziletleri :
Her kim bu ismi azam duasını konuşmadan bir güsul abdesti alıp arkasından konuşmadan

2 rekat Allah rızası için namaz kılsa ardından 111 kere dua okursa duası geri çevrilmez

Her ismi azam arkasından niyetiniz söylenilecek 111 kere ismi azam 111 niyet okunulacak
Bu duayla isteğiniz geri çevrilmez anında olur.

KAYNAK : Cübbeli' nin lalegül dergisi

11 Mayıs 2017 Perşembe
BEREKET DUASI (KARINCA DUASI)

 Okunuşu :
Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ

havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya

zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

 Türkçe Meali ( Anlamı )Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in,

İshak’ın ve Yakub’un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren Allah’ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki

Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızıklandırmanı diliyorum. Ey

merhametlilerin en merhametlisi rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“


9 Mayıs 2017 Salı

DUHAN SURESİ
Okunuşu:

1. ha mım
2. vel kitabil mübiyn
3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym
5. emram min ındina inna künna mürsiliyn
6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym
7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
8. la ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
9. bel hüm fı şekkiy yel’abun
10. fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn
11. yağşen nas haza azabün eliym
12. rabbenekşif annel azabe inna mü’minun
13. enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
14. sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
15. inna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
16. yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
17. ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym
18. en eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
19. ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
20. ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
21. ve il lem tü’minu lı fa’tezilun
22. fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
23. fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
24. vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
25. kem teraku min cennativ ve uyun
26. ve züruıv ve mekamin keriym
27. ve na’metin kanu fiyha fakihiyn
28. kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
29. fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
30. ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
31. min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
32. ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
33. ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
34. inne haülai le yekülün
35. in hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
36. fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn
37. e hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
38. ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
39. ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun
40. inne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
41. yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun
42. illa mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
43. inne şeceratez zekkum
44. taamül esiym
45. kel mühl yağlı fil bütun
46. ke ğalyil hamiym
47. huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym
48. sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym
49. zuk inneke entel aziyzül keriym
50. inne haza ma küntüm bihı temterun
51. innel müttekıyne fı mekamin emiyn
52. fi cennativ ve uyun
53. yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
54. kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
55. yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn
56. la yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
57. fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
58. fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
59. fertekıb innehüm murtekibun

Anlamı:

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.Hâ Mîm.

2,3.Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.

4,5,6,7. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

8.O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.

9.Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar.

10.Göğün açık bir dumangetireceği günü bekle.

11.(O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır.

12.İnsanlar, “Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz” derler.

13.Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti.

14.Sonra ondan yüz çevirdiler ve “Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!” dediler.

15.Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski hâlinize döneceksiniz.

16.Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.

17.Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.

18.O, şöyle demişti: “Allah’ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.”

19.“Allah’a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum.”

20.“Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığındım.”

21.“Bana inanmadınızsa benden uzak durun.”

22.Sonra Mûsâ, Rabbine, “Bunlar günahkâr bir toplumdur” diye seslendi.

23.Allah da şöyle dedi: “O hâlde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz.”

24.“Denizi açık hâlde bırak.” Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

25.Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.

26.Nice ekinler, nice güzel konaklar!

27.Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!

28.İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.

29.Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.

30,31.Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.

32.Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.

33.Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.

34,35. Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: “İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz.”

36.“Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin.”

37.Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba’kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.

38.Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.

39.Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.

40.Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.

41.O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.

42.Yalnız, Allah’ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.

43,44.Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir.

45,46.O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.

47.(Allah, görevli meleklere şöyle der:) “Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin.”

48.“Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün.”

49.(Deyin ki:) “Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?”

50.“İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir!”

51.Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.

52.Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

53.İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.

54.İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

55.Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler.

56.Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah, onları cehennem azabından korumuştur.

57.Bunlar, Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.

58.(Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur’an’ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar.

59.Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.


       SEKİNE DUASI

 Türkçe Okunuşu :

Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra” Anetil vucuhü lil hayyil kayyum Ve innallahe biküm lera ufün rahimu İnnallahe kane tevvaben rahime innallahe kane gafuran rahime fe innallahe kane afüvven kadira innallahe kane semian besira innallahe kane alimen hakime innallahe kane aleyküm rakibe İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna ve yen surakellahu nesran azize İnne hızballahi humül gâlibûn innallahe huvel kaviyyül aziz innallahe huvel ganiyyül hamid Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU Hasbünallâhu veni'mel vekîl la yeh zünühümül fezeul ekber iyyake na'budü ve iyyake nestain velhamdü lillahi rabbil alemin

ANLAMI :

Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir. Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.


8 Mayıs 2017 Pazartesi


YA LATİF
ANLAMI:

En ince işlerin tüm inceliklerini bilen, ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ikram eden" Ya Latif ism-i şerifi, Lütuf ve inayeti sınırsız, en ince işlerin bütün incelik ve sırlarını bilen, bilinen, bilinmeyen, görünen, görünmeyen, bütün yollardan ve sebeplerden, kullarına her türlü iyilik ve faydaları veren zat demektir.

FAZİLETLERİ


her türlü isteğe cevap veren bir esmadır.Zikir adedi(129) dur.fakat belli şeyler için okunma adedi aşağıda belirtilmiştir.

Bu ismin zikrine usulüne uygun olarak devam eden kimse,işinin görülmesi için katına çıktığı makamlarda kabul görür ve istediğini elde eder.her gün beş vakit namazın ardından (129)defa “YA LATİF” diyerek,işlerini ALLAH’a havale eden kimse,giriştiği her işte başarılı olur.darlık ve sıkıntıya düşmez,zorlukları kolayca geçer,bela ve musibetlerden korunur.Zor bir işle karşılaşıp,nasıl çözeceğini bilemeyenve sıkıntısı kendisini rahatsız eden kimse,temiz bir kalp ile ve iyi bir niyetle(16.641) defa bu ismi zikrederse,problemi çözer,sıkıntısı gider,duası kabul görür.rızık darlığı çeken,geçim sıkıntısı çeken kimse,aynı miktarda bu ismi okuyup,arkasından halini ALLAH’a arz ederse,Yüce ALLAH  onun sıkıntısını çözer,rızkını genişletir.kendisi için hayırlı olduğuna inandığı her hangi bir iş yada hacet için (16.641) defa zikrederse,niyetine ulaşır,istediğini elde eder.Her gün (133) defa okumaya devam eden kimsenin zor işleri kolaylaşır.ALLAH’ın lütfuna kavuşur.her gün(9) defa zikreden ilahi tecellilere kavuşur,rızkı genişler.Bir kimse her gün “YA LATİF” ismini “besmele” ile birleştirerek”BİSMİLLAHİ!L-LATİF” şeklinde (698) defa zikrederse her ne isteği arzusu varsa yerine gelir.


7 Mayıs 2017 Pazar

KADİR SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.
MÜLK SURESİ (TEBAREKE ) OKUNUŞU VE ANLAMI

1-Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
2- Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
3- Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.
4- Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
5- Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.
6- Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.
7- İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
8- Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
9- Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
10- Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
11- Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.
12- İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
13- Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
14- Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
15- Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
16- Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
17- Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.
18- Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
19- Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.
20- Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
21- Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
22- Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.
23- Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.
24- Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.
25- Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.
26- Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
27- Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.
28- Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.
29- Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
30- Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

Mülk SURESİ MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
2- O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.
3- O ki, birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
4- Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz "aradığı bozukluğu bulmaktan" aciz ve bitkin halde sana dönecektir.
5- Andolsun ki biz, "dünyaya" en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.
6- Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür!
7- Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.
8- Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: Size, "bu azap ile" korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi? diye sorarlar.
9- Onlar şöyle cevap verirler: Evet, doğrusu bize, "bu azap ile" korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz "onu" yalan saymış ve: Allah'ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz! demiştik.
10- Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, "şimdi" şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık! diye ilave ederler.
11- Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık "Allah'ın rahmetinden" uzak olsun, o alevli cehennemin mahkumları!
12- Fakat daha görmeden Rablerinden "azabından" korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır.
13- Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.
14- Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
15- Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında "üzerinde" dolaşın ve Allah'ın rızkından yeyin. Dönüş ancak O'nadır.
16- Gökte olanın, sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır.
17- Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran "bir fırtına" göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte "bu" tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz!
18- Andolsun ki, onlardan öncekiler de "bunu" yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!
19- Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları "hiç" görmediler mi? Onları "havada" rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.
20- Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.
21- Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar.
22- Şimdi "düşünün bakalım", yüz üstü kapanarak yürüyen mi "varılacak" yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?
23- "Resulüm!" De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!
24- De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
25- "Doğru sözlü iseniz "söyleyin", bu tehdit hani ne zaman "gerçekleşecek"?" derler.
26- De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.
27- Ama onu "azabı" yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kararacak ve "kendilerine": İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir.
28- De ki: Allah beni ve beraberimdekileri "sizin istediğiniz üzere" yok etse veya "öyle olmayıp da" bizi esirgese, "söyleyin bakalım" inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir?
29- De ki: "Sizi imana davet ettiğimiz" O "Allah" çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!
30- De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?


BERAT KANDİLİ NEDİR YAPILACAK İBADETLER

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye 'Berat Gecesi' denmiştir. Yüce

Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, müminleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Hz. Muhammed (S.A.V) " Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" buyurmuştur.

Beraat gecesinde kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı vardır. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir;

“Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle”

Her rekatte Fatiha’dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.

Namazdan sonra ; Allâhü Teâlâ’nın “Hû” ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11’dir. Resûlullâh Efendimiz’in isimlerinden “Tâhâ”nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur. Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet’ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf’te 7 zahiri, 7 batini “Mübîn” vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l- azîm.” duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.


6 Mayıs 2017 Cumartesi
ER-RAHMAN

Er-Rahman esmasının manası :Dünyada, mü’min ve kafir ayırt etmeksizin herkese merhamet eden, şefkat gösteren, acıyan demektir. Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran. İyi, kötü, dost düşman ayırt etmeden bütün yaratıklarına rızıklarını yetiştiren haşmet sahibi.

Fazilet ve faydaları :
Şefkatli ve merhametli olmak için : Er-Rahman

Her gün 1000 kere é Ya Rahmân celle celâlühû ” diyen, bu zikre 40 gün ara vermeden devam ederse, çeşitli nimetlere kavuşur.
Cuma günü İkindi namazını kıldıktan sonra (oturuş şeklini değiştirmeden) güneş batıncaya kadar ” Ya Allâh, Ya Rahmân celle celâlühû ” diye zikredip, Güneş battıktan sonra da duasında hâceti ne ise onu isteyene, Cenabı hakk en kısa zamanda dileğini verir.

Haklı olduğu bir davayı kazanmak isteyen her gün 1011 kere ” Ya Rahmân celle celâlühû zikrine devam ederse, muradına erer.

Rahman ismini (298) kere yazıp üzerinde taşıyan her türlü bela ve afetlerden korur.
KALÛ BELA : Cenab-ı Hak ruhları yarattığı zaman, buyurdu. Ruhlar da (bela) diye cevap verdiler.

Elestü birabbiküm,  demektir. Kalu Bela ise, [Sen bizim Rabbimizsin] demektir.

(Kalu Beladan beri müslümanım) demek, (Ruhlarımızın "Evet" dedikleri zamandan beri müslümanım demektir.


AYET :
Kuranı kerim içerisinde bulunan surelerin içerisindeki bölümlere verilen isimdir. Bu ayetler sureleri oluşturur. Ayetin kelime manası ise işaret ve alamet demektir. Kuranda 6666 ayet vardır.

 SURE : ise Kuranı Kerimde besmelelerle birbirlerinden ayrılan ve çeşitli uzunluklarda olan bölümlere denir. Kuranı kerimde 114 sure vardır


HADİS : "Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sözleri, fiilleri, takrirleri ile ahlâkî ve beşerî vasıflarından oluşan sünnetinin söz veya yazı ile ifade edilmiş şekli. Bu mânâda hadis, sünnet ile eş anlamlıdır,

Hadis kelimesi, "eski"nin zıddı "yeni" anlamına geldiği gibi, söz ve haber anlamlarına da gelir. Bu kelimeden türeyen bazı fiiller ise haber vermek, nakletmek gibi anlamlar ifade eder. Hadis kelimesi, Kur'ân'da bu anlamları ifade edecek biçimde kullanılmıştır. Sözgelimi, "Demek onlar bu söze (hadis) inanmazlarsa, onların peşinde kendini üzüntüyle helak edeceksin" (el-Kehf, 18/6) âyetinde "söz" (Kur'ân); "Musa'nın haberi (hadîsu Musa) sana gelmedi mi?" (Tâhâ, 20/9) ayetinde "haber" anlamına gelmektedir. "Ve Rabbinin nimetini anlat (fehaddis)" fiili de "anlat, haber ver, tebliğ et" anlamında kullanılmıştır.SÜLEYMAN PEYGAMBERİMİZİN ZENGİNLİK İÇİN OKUDUĞU DUA

Hz. Süleyman Allah'tan af diliyor ve O'ndan hiç kimseye verilmeyen bir zenginlik istiyor. Bu zenginlik Hz. Süleyman'ın şanına ve peygamberliğine uygun bir zenginliktir. Onun istediği mülk ve hükümdarlık, peygamberlere verilen mu­cize cinsinden bir şeydi.

OKUNUŞU:”Rabbi’ğfirlî ve heblî mülken lâ yenbeğî li ehadin min ba ‘diinneke ente’l –vehhâb.” 12defa okunur.

    :”Ey Rabbim!Beni bağışla ve bana benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk/hükümranlık bahşet.Şüphesiz,Sen çok bahşedicisin.”(Sad,38/35)


BÜYÜ SİHİR CİNLERDEN KORUNMAK İÇİN DUALAR

Euzü besmele ile Fatiha Suresi’ni okumak.
Euzü besmele ile Muavezeteyn Surelerini okumak.
Bakara Suresi’ni okumak.
Ayete’l-Kürsi’yi okumak.
Bakara Suresi’nin son iki ayetini okumak.
Mu’minun Suresi’nin başından üç ayeti ve Ayete’l-Kürsi’yi okumak
“La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehü’l-mülkü velehü’l-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” (Allah’tan başka ilah yoktur. O tekdir ve ortağı yoktur. Bütün mülk O’nundur. Hamd sadece O’na aittir. O’nun gücü, kudreti her şeye yeter.) demek.
Çok defa “Allah” demek.
Sürekli abdestli bulunmak.
Harama bakmaktan, çok konuşmak, çok yemek ve kalabalıklardan sakınmak.


PEYGAMBER EFENDİMİZİN NASIL KORUNURDU
Büyü, manevî bir dert olduğundan tedavisi de manevî olur. Resulullah Efendimiz (s.a.v.) kendisine büyü yapıldığında bu sureleri okuyarak Allah’a sığınmıştır.

-Hz. Aişe (r.a.) Resul-i Ekrem Efendimizin (s.a.v) durumunu şöyle anlatır:
“Peygamber, bütün şerlerden sığınmak için akşam yatmadan önce iki elini açarak birleştirir, İhlas, Felak, Nas surelerini okuyarak ellerinin içine üfler, sonra başından başlayarak ayak ucuna kadar elinin eriştiği bütün vücudunu üç defa sıvazlar ve bundan sonra yatardı.” (8)AMENERRASULÜ

Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr(masîru).
Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

Resûl, Rabbinden kendisine indirilene îmân etti ve mü’minler de, hepsi Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına ve resûllerine îmân etti. “Biz, O’nun resûlleri arasından (hiç) birini, diğerinden ayırmayız.” Ve “ışittik ve itaat ettik! Ve Rabbimiz, Senin mağfiretini (dileriz). Ve masîr (varış) Sana’dır (Sana doğru yola çıkarız ve Sana ulaşırız).” dediler.
Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz (sorumlu tutmaz). Kazandığı (dereceler) onundur ve iktisap ettiği (kazandığı negatif dereceler) de onundur (sorumluluğu onun üzerindedir). Rabbimiz! Şâyet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi aheze etme (sorgulama). Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat (güç) yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile bize tecelli et, rahmet nurunu gönder). sen bizim Mevlâmız’sın. Artık kâfirler kavmine karşı bize yardım et.


5 Mayıs 2017 Cuma
EL-BARİ ESMASININ ANLAMI VE FAZİLETLERİ

El- Bâri (c.c.) esmasının manası : Her şeyi bir asıldan var eden, her şeyi muhtaç olduğu aza,
tabiat ve surette en mükemmel ve en uygun şekilde yaratan, yokluktan varlığa çıkaran
yarattıklarını birbirinden çeşitli şekillerde ayırt eden demektir.

Ya Bari' ismini 7gün 100defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur.

Günde 210 defa şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir.

En az bir sene okumaya devam eden şifa verir. Şifacı olur. Ağır işler kolaylaşır.

Ya Bari' ismini 45360 defa abdestli ve kıbleye yönelerek okuyan; ardından isteği

doğrultusunda dua ederse isteği gerçekleşir, duası kabul görür.

Başı ağrıyan kişi El Bari' ismini gümüşe yazıp başında taşırsa baş ağrısından kurtulur.

her gün bu ismin zikre devam eden kimse kabir azabından kurtulucağı belirtilmiş ve yüce Allah’ın kendisi için bir melek yaratacağı,kabirde ona arkadaşlık edip zulmet ve vahşetten koruyacağı belirtilmiştir.


4 Mayıs 2017 PerşembeKAARİA SURESİ

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- El kariah
2- Mel kariah
3- Ve ma edrake mel kariah
4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6- Fe emma men sekulet mevazınüh
7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8- Ve emma men haffet mevazınüh
9- Fe ümmühu havıyeh
10- Ve ma edrake mahiyeh
11- Narun hamiyeh

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- O apaçık bela (Kıyamet)...
2- Nedir o çarpacak bela?
3- O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?
4- O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.
5- Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.
6- İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,
7- Artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.
8- Fakat tartıları hafif gelen kimse.
9- O vakit onun anası Haviyedir.
10- Ve bildin mi, Haviye nedir?
11- Kızışmış bir ateştir!


ABDESTİ BOZAN ŞEYLER

Yedi şey abdesti bozar:

1- Önden ve arkadan çıkan şeyler, abdesti bozar. Yalnız, erkeğin ve kadının önünden çıkan yel, abdesti bozmaz. Bu, çok az kimsede olur. (Kulağa akıtılan ilaç, ağzından çıksa, idrar yoluna konan pamuk, ıslanıp düşse, kadınların rahme koyduğu ilaç, geri gelse abdesti bozar.)

2- Ağızdan çıkan necis şeyler. (Ağız dolusu kusmak, kan tükürmek bozar.)

3- Deriden kan ve irin gibi şeylerin çıkması. (Göz hastalığı sebebiyle, gözünden ağrıyla yaş akması, burnundan veya kulaktan gelen kan ve irinin dışarı çıkması bozar. Maliki'de ise bozmaz.)

4- Uyumak. (Bir yere dayanıp uyusa, dayandığı şey alınınca düşecek gibi olursa bozulur.)

5- Bayılmak. (Sarası tutarsa veya delirse abdest bozulur.)

6- Namazda kahkaha ile gülmek.

7- Karı koca çıplak olarak avret yerlerini sürtünmek. (Başka yerlerine dokunmak şehvete sebep olsa da, Hanefi’de abdesti bozmaz.)
1.ŞİFA DUASI

Âise (r.a.)”den rivâyete göre Rasûllah (s.a.v.); hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi;

Arapça söylenişi:
“Ezhib”l be’’se Rabbin”nasi esfi ve entes’’safi la sifae illa sifauke, sifaen la yügadiru sekama” (İbn Mace, Tıb, 35, 36).

Türkçe çeviri anlamı:
Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.

Türkçe manası:
Allah’ım bana vermiş olduğun bu hastalık sana şükür vesilemdir. Hiçbir kuluna dayanamayacağı yükü yüklemezsin, Bana ve ümmeti Muhammed’e de şifalar nasip eyle yarabbim.

2.ŞİFA DUASI

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Okuduğu Şifa Duası;
Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerifi (7008)

KÜTÜB-İ SİTTE HADİS-İ ŞERİFLERİ

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm (hastalığım sırasında) bana geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Bana: “Seni, Cebrail’in bana getirdiği dua ile tedavi etmeyeyim mi?” buyurdular.

Ben: “Annem babam sana kurban olsun ey Allah’ın Resülü! Evet!” dedim.

Okudular:
Bismillahirrahmanirrahim
“Bismillahi erkîke vallahu yeş ike min külli dâin fike min şerri’n-neffasâti fi’I-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased

Türkçe çevirisi:
Allah’ın adıyla sana okuyorum, sende olan her hastalığa karşı, düğümlere üfleyenlerin şerrine, hased ettikleri zaman hasedçilerin şerrine karşı Allah şifa versin (veya şifayı verecek olan Allah’tır.3 Mayıs 2017 Çarşamba


HACET DUASI

Duanın Arapça Okunuşu: “Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike. Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda’lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.”

Duanın Anlamı: “Halim ve Kerim olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi Allah, noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini, her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selameti de senden isterim. Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.”
KAFİRUN SURESİ
Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ  a'büdü mâ ta'büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Ey kâfirler
2- Tapmam o taptıklarınıza!
3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!


ŞERLİ İNSANLARDAN KORUNMAK İÇİN DUALAR

- Onlardan kurtulmak için her gün 7 kere Kureyş Suresi okunur.


Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz, bir topluluğun şerrinden çekindiğinde şöyle dua ederdi:

 OKUNUŞU :”Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim, ve neuzü bike min şürurihim.”

ANLAMI : “Allahım, onların hakkından gelmeni diliyoruz ve şerlerinden Sana sığınıyoruz.”

KORUNMA DUASI

Türkçe Okunuşu: Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey'un fî-l (ea)rdi ve lâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm.

Bu Duanın Havassı: Enes bin Malik'e (R.A.) Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) buyurdular ki:  "Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez."


ŞABAN AYINDA NELER YAPILIR

Şaban ayı, Resulullah (s.a.v.) Efendimizin ayıdır. Bu îtibarla bu ayda salevat-ı şerîfeye devam etmek lazımdır. Yine mümkün oldukça istiğfar ve İhlas-ı Şerîf okumalı, teheccüd ve tesbîh namazları kılmalı ve hatm-i enbiya yapmalıdır.

Şaban ayı, şerefli, ulvi, berata erdirici, ilahi ihsana kavuşturucu, mü’minlere rahmet, kafirlere gazap olan ve ilahî nura nail eden bir aydır.

Bu ayın birinci gecesinde, her rek’atte bir Fatiha, üç Ayetü’l-Kürsî ile bir tesbih namazı kılınır. (Dua ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Receb, Allâhü Teâlâ’nın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan, ümmetimin ayıdır. Şâban günahlara keffâret (bağışlanmasına sebep) olan aydır, Ramazan ise günahları temizleyen aydır.”

Bu (Şâban) ay(ı), hayır kapılarının açılacağı, bereketin indirileceği, hatâların terk edileceği, günahların bağışlanacağı ve yaratılmışların en hayırlısı olan Resûlullah’a (s.a.v.) çokça salevâtın getirileceği bir aydır.

Müminlerin bu ayda gafletten uyanmaları, geçmişte işledikleri günahlardan dolayı tevbe edip temizlenerek Ramazân-ı Şerîf ayına hazırlanmaları gerekir.

Bu ayda Allâhü Teâlâ’ya yalvarıp yakarmalı, ayın sahibi olan Peygamber Efendimizi (s.a.v.) vesîle kılarak ona yaklaşmaya çalışmalıdır. Bunları sonra yaparım diyerek tehir etmemeli, geciktirmemelidir. Zirâ dünya üç günden ibârettir.


Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) Hz. Âişe (r.anhâ) vâlidemize:

“Bana en sevimli olan oruç, Şâban ayındakidir.

Yâ Âişe! O öyle bir aydır ki, sene içinde vefât edeceklerin isimleri ölüm meleğine verilir. Ben de ismimin, oruçlu iken yazılıp verilmesini isterim.” buyurdular.
2 Mayıs 2017 Salı

YA VEHHAB

Anlamı:

Vehhab [ Her türlü nimeti devamlı bağışlayan ]

Faziletleri:

Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.Dua edilirken 7 defa zikr olunursa duanın kabulune vesile olur. Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur.

Hergün Enaz 14 kere mutlaka ya da Kuşluk Namazının arkasından Secdeye kapanıp okunması faydalıdır. Ya Vehhab ismini sürekli zikreden kişinin rızkı artar, maddi sıkıntılarından kurtulup, refaha erer. Mahlukata karşı güçlü ve heybetli görünür.


1 Mayıs 2017 Pazartesi
LA İLAHE İLLALLAH MANASI VE FAZİLETLERİ
Manası:
La ilahe illallah, Muhammedün resulullah” cümesine Kelime-i tevhid denir. Kısaca , “Allah'tan başka yoktur. Muhammed aleyhissalatü vesselam da Onun Resulüdür” demektir.

FAZİLETLERİ :

Vefat eden bir kimse için (100.000)defa “Lâ ilâhe illâllah” okunursa Cenab-ı Hakk’ın izniyle günahları bağışlanır, kabir azabından korunur, cehennemden azad edilir. Bu okuma toplu halde olabileceği gibi tek bir kişi tarafından da yapılabilir. Hatta kişi ölmeden evvel kendi için okursa çok daha makbuldür.Kim ihlaslı bir şekilde, içtenlikle ve samimiyetle “Lâ ilâhe illâllah” derse, yeryüzü dolusu günahı olsa bile Yüce Allah onu bağışlar ve cennetine koyar.

Bir kimse her gün sabah namazından sonra(100)defa Kelime-i Tevhid okumayı alışkanlık haline getirirse Allah onun kalbini iman nuruyla doldurur. Onu afetlerden ve belalardan korur. Giriştiği bütün işlerde başarıya kavuşmasını sağlar.

Her namazın arkasından (21) defa “Lâ ilâhe illâllah” okumaya devam eden kişiye Allah çeşitli lütuflarını ihsan eder, dünyalık hiç bir sıkıntısı kalmaz, bütün işlerinde kudret sahibi olup asla acizliğe, tembelliğe düşmez, başladığı her işte başarılı olur.

Bir düşmanın şerrinden endişe eden kimse bundan kurtulmak maksadıyla cuma gecesi herkes yattıktan sonra abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturarak(33.333) defa “Lâ ilâhe illâllah” okuyup dua ederse Cenab-ı Allah onu o zalimin şerrinden muhafaza eder.

Bir kimsenin muhabbetini celp ve kalbini teshir etmek isteyen kişi perşembe günü oruç tutup akşam hafif bir iftardan sonra akşam namazını kılar ve (3.000) defa “Lâ ilâhe illâllah” okuyup, hiç kimseyle konuşmadan yatsı namazını kılar yine(3.000)defa “Lâ ilâhe illâllah” okuyup yatar, sabah namazından önce kalkıp abdest aldıktan sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılar ve (24.333)defa “Lâ ilâhe illâllah” okuduktan sonra sabah namazını kılar ve namazdan sonra (3.000)defa “Lâ ilâhe illâllah” okuyup “Yâ Rabbi, Sen Kadir-i Mutlak ve Kayyûmsun, filanın (oğlu/kızı) filan beni sevsin, kalbini bana meylettir” diye dua eder ve dışarı çıkıp bir fakire sadaka verirse biiznillahi Teâlâ arzusu gerçekleşir. Eğer ilk defasında sonuç alınamazsa şartlara dikkat ederek tekrar etmek gerekir.

Evladı olmayan ya da olup da yaşamayan kişi tam bir imanla 41 gün sabah ve yatsı namazlarından sonra (1000)defa “Lâ ilâhe illâllah” okuduktan sonra “Ya Rabbi bana salih bir evlat ihsan et.” diye dua ederse Cenab-ı Hakk ona hayırlı bir evlat verir. (Eğer okuyan hanımsa özel günlerinde ara verip temizlendikten sonra kaldığı yerden devam edebilir.)BORÇTAN KURTULMA DUASI

Hz Ali ona buyurdu ki:
Resulullah Aleyhisselam’dan öğrendiğim şu kelimeleri zikredersen, dağ gibi borcun olsa bile sıkıntı duymadan ödersin:

“Allahumme ekfini bihalalike an haramike ve eğnini bifazlike ammen

Bu duanın anlamı ise ;

“Allah’ ım! Helal kıldıklarınla, beni haram kıldıklarından uzak tut. Fazl-u Kereminle beni Sen’den gayrıya karşı müstağni kıl” (Tirmizi)
UYKUSUZLUK İÇİN DUA
Okunuşu;

Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni."

Anlamı ;
Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni

ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım,

gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.

 ZENGİNLİK İÇİN VE EV ALMAK İÇİN DUA , ESMALAR

"Ya ilahel alihetir - refiy-ı celalüh." Her gün bunu 20 defa okumayı alışkanlık haline getiren kişiler fakirlikten kurtulur, kendisine rızık kapıların açılmasını sağlar.

"Ya Vehhab" Meali, "Ey bolca hediyeler veren Vehhab." Bu esmayı çeken kişiler zengin olmanın yolunu açarlar.

"Ya eğna min külli ganiy." Meali, "Ey zengin olan, ey bütün zenginlerin en zengini" Bunu her gün tekrar etmeyi alışkanlık haline getirin.

"Ya ecvedü min külli cevad" Meali, "Ey cömert olan, ey bütün cömertlerin en cömerti" Her gün zikredilmesi gerekir.

"Ya elfatü min külli latif" Meali, "Ey lütuf sahiplerinden daha lütufkar olan Latif" Bu esmanın zengin olmak isteyenler tarafından okunması gerekir.

"Ya ekremü min külli Kerim" Meali, "Ey ikram eden, ey ikram edenlerden daha Kerim" Bu zikri zengin olmak için okuyun.

" Ya erhamü min külli Rahim" Meali, "Ey en lütufkar ve merhametli olan, ey merhametlilerden daha Rahim" Bu zikir size zengin olmanın kapılarını açacaktır.

"Ya ehabbu min külli Habib" Meali, "Ey sevgili olan, ey tüm sevgililerden daha sevgili Allah" Elinizden geldiğince fakirlikten kurtulmak, zengin olmak için okumalısınız.

Vakıa suresini zengin olmak isteyenler her zaman okumalıdır. Hadis-i şeriflerde;  denmiş, Vakıa suresinin zenginlik suresi olduğu belirtilmiş ve bunu herkesin öğrenmesi gerektiği söylenmiştir.